mStore
STÄNG

Gratis standardfrakt vid köp över 2 000 kr 🚚

Visar priser med moms

Köpvillkor 

 

Allmänna leveransvillkor

 

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för MacSupports produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och MacSupport.

1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar MacSupport de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information framgår av distansavtalslagen.


2. Beställning

2.1 Beställning av MacSupports produkter sker via www.mstore.se, brev, telefon eller fax. För att en beställning skall vara bindande för MacSupport skall beställningen skriftligen bekräftas av MacSupport före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i MacSupports sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är MacSupport inte skyldigt att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.


3. Leverans, frakt och risken för produkten

3.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån MacSupports lager. Vid leverans "fritt kunden" är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos MacSupport. Risken för produkten övergår på kunden på leveransdagen.

3.2 Såvida inte annat överenskommits sker leverans från MacSupports lager i Sverige. MacSupport ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om MacSupport ombesörjer transport skall kunden ersätta MacSupports utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits.


4. Leveransförsening

4.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till MacSupport häva avtalet såvitt avser försenade produkter om leveransförsening som beror på MacSupport eller något förhållande på MacSupports sida pågår mer än 45 dagar. Produkt som specialbeställts enl kund önskemål, kan inte avbeställas.


5. Pris och betalning

5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då skriftligen häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan.

5.2 På MacSupports hemsida och i dess katalog förekommande priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor samt även exklusive eventuella frakt‐ eller portokostnader vilka utgår enligt MacSupports gällande prislista på leveransdagen.

5.3 MacSupport förbehåller sig rätten att när som helst före leveransdagen justera under punkten.

5.4 Såvida MacSupport inte skriftligen medger annat skall kunden erlägga betalning mot postförskott. Vid beställning från MacSupports hemsida finns även möjlighet till direktbetalning via Internetbank, samt betalning med svenska VISA‐ och Master Card‐kort. Efter särskild kreditprövning kan betalning även ske mot faktura. MacSupport utfärdar faktura på leveransdagen.


6. Dröjsmål med betalning

6.1 Betalar inte kunden i rätt tid har MacSupport rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall innehålla leverans eller del därav.

6.2 Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det MacSupport uppmanat kunden att betala förfallet belopp, får MacSupport genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis. Häver MacSupport avtalet har MacSupport även rätt till skadestånd.


7. Ägarförbehåll

7.1 Produkterna förblir MacSupports egendom till dess de till fullo betalats.

7.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan MacSupports skriftliga medgivande vidta ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.


8. Returrätt och reklamationer

8.1 Kunden har endast rätt att returnera sådan produkt som MacSupport lagerhåller. För produkter som MacSupport inte lagerhåller eller produkt som MacSupport lagerhåller men som specialanpassats för kunden gäller ingen returrätt. Retur får ske inom 10 dagar från leveransdagen under förutsättning att produkten återlämnas till MacSupport i oskadat och obrukat skick i obruten originalförpackning. Kund som önskar returnera produkt skall först kontakta MacSupport och därvid erhålla ett returnummer. Returnumret är gällande i 10 dagar från erhållandet. Vid retur skall returnummer anges och kopia av faktura och/eller kvitto på erlagd betalning bifogas. Observera att erhållande av returnummer inte utgör en godkänd retur av produkten. Returen är godkänd först när MacSupport mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor. Det åligger kunden att ombesörja och bekosta kostnaderna för returfrakten. Vid återbetalningen och/eller krediteringen gör dessutom MacSupport avdrag för fraktkostnader samt en allmän hanteringsavgift uppgående till 375 kronor vid fall att produktens värde överstiger 1.000 kronor exklusive mervärdesskatt. Returfrakten sker på kundens risk.

8.2 Det åligger kunden att kontrollera beställda produkter vid mottagandet av dem med hänsyn till eventuella fel och brister. Finner kunden genom sin undersökning att produkten är behäftad med fel eller brist skall kunden reklamera detta skriftligt senast 10 dagar från leveransdagen. Sker inte sådan reklamation anses kunden ha godtagit det skick som produkten levererats i.

8.3 Konsumentens (privatperson) ångerrätt vid distansavtal ‐ Konsument har på det sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till MacSupport lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud‐ och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i väsentligen oförändrat skick. Varan med originalförpackning skall således återsändas i samma skick som när den erhölls av kund. Varan skall sändas till MacSupport med ordersedel, faktura och uppgift på giltigt returnummer. I annat fall kan köpet inte identifieras av MacSupport. Ångerrätten är ej tillämplig för företag. Vill konsument utöva ångerrätt skall denne kontakta MacSupports kundservice på e‐post kundservice@mstore.se eller via MacSupports hemsida på www.mstore.se/retur och uppge order‐ eller fakturanummer för att få ett returnummer. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan på kundens bekostnad skall ha kommit MacSupport tillhanda. Är returfrakten inte betald görs avdrag för denna från den av kunden erlagda köpeskillingen när denna återbetalas. För mer information om lagen se även distansavtalslagen.

8.4 Returer som är godkända skall om inget annat angivits skickas till:
Macsupport AB
Trekantsvägen 9
11743 Stockholm

OBS. Viktigt är att försändelsen skickas med Postens företagspaket.


9. Särskilda villkor för programprodukter

9.1 För programprodukter gäller särskilda villkor som särskilt bifogas vid köp eller där så ej är fallet, finns förpackade tillsammans med programprodukten, före vad som anges i dessa allmänna leveransvillkor i övrigt.

9.2 Kunden erhåller en ej exklusiv nyttjanderätt till programprodukter som levereras på eget media eller ingår i produkten. Kunden erhåller inte genom dessa allmänna villkor någon annan rätt såsom äganderätt eller upphovsrätt genom avtalet.


10. Garanti

10.1 Produkterna levereras med de garantier som tillverkare eller leverantör erbjuder MacSupport. Kunden kan inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från MacSupport. Garantiperioden förlängs inte till följd av att MacSupport avhjälper fel i eller företar omleverans av produkterna.


11. Ansvar för fel

11.1 MacSupport är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.

11.2 MacSupports ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

11.3 MacSupports ansvar omfattar inte:
a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med MacSupports instruktioner;
c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom MacSupports kontroll;
d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.

11.4 MacSupport ansvarar endast för fel som påtalas inom ett år från leveransdagen.

11.5 När produkten är svår att flytta kan avhjälpande av fel ske hos kunden. Vid sådant avhjälpande skall berörda delar ställas till MacSupports förfogande under därför erforderlig tid. Tid för sådana åtgärder skall förläggas till MacSupports ordinarie arbetstid. På MacSupports begäran skall representant från kunden närvara under MacSupports arbete. I övrigt fall skall felavhjälpandet ske hos MacSupport eller av denna anvisat serviceställe i Sverige. Kunden ombesörjer transporten och står för kostnaden och risken för denna.

11.6 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som MacSupport ansvarar för skall kunden ersätta MacSupport enligt MacSupports vid var tid gällande prislista.

11.7 MacSupports ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot MacSupport med anledning av fel.


12. Ansvarsbegränsning

12.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för MacSupport enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

12.2 MacSupports ansvar omfattar endast direkta förluster. MacSupports ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som MacSupport inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.


13. Överlåtelse av avtalet

13.1 MacSupport får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.

13.2 Kunden äger inte rätt att överlåta sina åtaganden mot MacSupport utan att dessförinnan erhålla MacSupports skriftliga godkännande.


14. Tvist

14.1 Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.


15. Personuppgifter

MacSupport är personuppgiftsansvarig för de uppgifter kunden lämnar till MacSupport. MacSupport behandlar kundens personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet och för att genom marknadsföring lämna information om egna samt särskilt utvalda samarbetspartners produkter. Om du behöver ändra dina uppgifter kan du kontakta MacSupport via www.mstore.se.